Bedenktijd en herroepen

Als u een online aankoop doet bij Hoorgarant.nl, krijgt u 14 (veertien) kalenderdagen bedenktijd (ook wel herroepingstermijn genoemd). De herroepingstermijn begint op de dag dat uw order is geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren. Binnen de herroepingstermijn heeft u als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te herroepen.

Dit herroepingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat u kunt beslissen of u het wilt houden of niet. Het recht op herroeping geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen

Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontbonden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Hoorgarant.nl niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Welke handelingen niet toegestaan zijn, staat meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag u bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper

Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, dient u de schade te vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Hoorgarant.nl het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft in deze uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

Uitgesloten producten

Producten waarvan de verzegeling (batterijen, flacons, ampullen e.d.) is geopend kunnen begrijpelijkerwijs niet worden geretourneerd. Producten die op maat voor u zijn gemaakt, zoals gehoorapparaten, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.

Formulier Herroepingsrecht

Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen Hoorgarant.nl op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het ‘Hoorgarant.nl Herroepingsformulier’. Vul dit formulier geheel in en stuur het op naar Hoorgarant.nl. Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij u het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, voor zover deze in rekening zijn gebracht, terug. Betaling geschiedt ná ontvangst van het te retourneren product of ontvangst van een verzendbewijs. Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst te worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

Het formulier ‘Hoorgarant.nl Herroeping’ kunt u downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken:

 

 

Relevant artikel: Algemene voorwaarden